บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 4 บริษัท ได้แก่ TQM Broker และ TJN Broker ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และ TQM Life เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และบริษัท Casmatt เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่ TQLD เป็นผู้ให้บริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

Stock Quote

 

คณะกรรมการบริษัทฯ

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานบริษัท (President)

2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

3. นายมารุต สิมะเสถียร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

5. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการ

7. นางสาวรัตนา พรรณนิภา

กรรมการ
ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)

8. นายอำพน อ้นเอี่ยม

กรรมการ
ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)

9. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

กรรมการ
ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน (CFO)

กลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร

100%
tqm_ins_thai.jpg
100%
100%
tqm_life_thai.jpg
100%
casmatt.jpg
40%
TQLD.png
 
TQM Corporation Public Company Limited
123 Ladplakao Road, Jorakhaebua,
Ladprao, Bangkok 10230 
Working Hour : Mon - Sat (Alternate Saturdays) 8.30 - 17.30
Telephone : 1737 (24 Hrs.) 02-119-8888
Email : ir@tqm.co.th
 

Contact Us

© 2561 TQM Corporation Public Company Limited